نسق کلمه اى است عربى به معنى نظم و تربیت و یا هر چیزى که داراى نظم و ترتیب و بر نظام خاصى استوار باشد اصطلاح نسق در روستاهاى ایران به مجموعه روش‌ها و قرار و مدارهائى که طى سالیان متمادى در روستاهاى کشور به‌منظور تقسیم عادلانه آب و یا زمین به‌وجود آمده و تکامل پذیرفته است اطلاق مى‌گردد

نسق کلمه اى است عربى به معنى نظم و تربیت و یا هر چیزى که داراى نظم و ترتیب و بر نظام خاصى استوار باشد. اصطلاح نسق در روستاهاى ایران به مجموعه روش‌ها و قرار و مدارهائى که طى سالیان متمادى در روستاهاى کشور به‌منظور تقسیم عادلانه آب و یا زمین به‌وجود آمده و تکامل پذیرفته است اطلاق مى‌گردد (روستاشناسى ـ دکتر کاظم ودیعى ۶۷۰)

نسق مترادف نظم است و آن ترتیب و تنظیم زمین های زراعی بر مبنای چنان قاعده ای است که حداکثر بهره برداری از میان جمیع محدودیتها خاصه آب فراهم آید، به عبارت دیگر نسق عبارت است از صورت تقسیم زمینهای مزروعی ده بین زارعاندر مورد نسق زراعتی و حقوق مکتسبه از آن توسط زارع در ماده اول قانون اصلاحات ارضی چنین گفته شده است:

« زارع کسی است که مالک زمین نیست ودر زمین متعلق به مالک مستقلاً زراعت می‌کند و مقداری از محصول را به صورت نقدی یا جنسی به مالک می‌دهد.»

نسق زراعی یک کشاورز عبارت است از مقدار زمین‌های تحت تصرف و کشت وی در زمان اجرای قانون اصلاحات ارضی در ایران، که برای کشت و آبادانی آن اقدام نموده باشد.( نظری بر مسائل و مشکلات حقوقی کشاورزی ایران-دکتر هوشنگ ساعدلو )

نسق-زراعی-چیست؟