امروز مورخ ۱۱/۱۰/۹۸ بزرگراه تهران-شمال

یک روز برفی زیبا